Historia Komisji Zakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Politechniki Białostockiej

Początek września 1980 r.
- powstała w Uczelni inicjatywa tworzenia niezależnych związków zawodowych.

30 września 1980 r. - powstał liczący 17 osób Uczelniany Komitet Założycielski Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych "Solidarność" Politechniki Białostockiej.

Pismo z dnia 1  października 1980 r. informujące J.M. Rektora o w/w wydarzeniu sygnowali: Jerzy Gryko, Witold Głuszuk, Mieczysław Maliszewski i Tadeusz Waśniewski.

16 lutego 1981 r. - na zebraniu wyborczym wybrano Komisję Zakładową I Kadencji.

Od 1 października 1981 r. nastąpiły zmiany. Dotychczasowy vice-przewodniczący Jerzy Gryko został kierownikiem Zakładu i zgodnie ze statutem nie mógł łączyć funkcji.
V-ce przewodniczącym Komisji Zakładowej został Zdzisław Lasocki
Sekcją informacji kierował Jerzy Ickiewicz
Sekcją pracy, płac i wyróżnień kierowała Maria Laszuk
Sekcją socjalno-bytową kierował Franciszek Rymarski

13 grudnia 1981r. ogłoszono stan wojenny. Zawieszono działalność związków zawodowych. Internowano członków Komisji Zakładowej: Mieczysława Maliszewskiego, Tadeusza Waśniewskiego oraz Jerzego Gryko. Związek przeszedł do działalności podziemnej.

Od 8 marca 1989 r., po przywróceniu działalności organizacji związkowych zaczyna działać Tymczasowa Komisja Zakładowa w składzie zbliżonym do składu z grudnia 1981 roku. Liczba członków Związku zmalała.

18 października 1989 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym wybrano Komisję Zakładową II Kadencji. Rezygnację z przewodniczącego zgłosił Mieczysław Maliszewski.

- Od 18 października 1989 r.
Skład Komisji Zakładowej II Kadencji:
Przewodniczący - Zdzisław Lasocki
V-ce przewodniczący - Janusz Dolecki
Sekretarz - Jerzy Gołębiewski
Przewodniczący sekcji spraw socjalno-bytowych - Stanisław Jałbrzykowski

Sekcja kultury, turystyki i wypoczynku - Henryk Toczydłowski, Wojciech Jarmoc
Sekcja nauki i rozwoju uczelni - Tadeusz Citko, Teresa Godlewska, Janusz Klentak
Sekcja informacji i kontaktów z RKW i KO - Anna Mrówczyńska, Aleksander Usakiewicz i Jerzy Ickiewicz


- Od 17 grudnia 1991 r.

Skład Komisji Zakładowej III Kadencji:
Przewodniczący - Zdzisław Lasocki
V-ce przewodniczący - Adam Truszkowski
Sekretarz - Stanisław Piątkowski
Sekcja kultury, turystyki i wypoczynku - Wojciech Jarmoc
Sekcja informacji i kontaktów z Regionem i Komitetem Obywatelskim -Jerzy Ickiewicz
Członkowie: Danuta Szycko, Luba Domańska, Anna Mrówczyńska, Grzegorz Klentak,
Tadeusz Pochodowicz, Wiesław Sarosiek, Tadeusz Sawicki

- Od 5 stycznia 1995 r.
Skład Komisji Zakładowej IV Kadencji:
Przewodniczący - Zdzisław Lasocki
V-ce przewodniczący - Stanisław Piątkowski
Sekretarz - Danuta Szycko
Członkowie - Maria Lewicka, Adam Truszkowski, Tadeusz Sawicki, Lech Magrel, Stanisław Jałbrzykowski, Tadeusz Pochodowicz, Wojciech Jarmoc, Helena Waleszczyk, Ewa Świderska, Halina Herman


- Od 18 marca 1998 r.

Skład Komisji Zakładowej V Kadencji:
Przewodniczący - Lech Magrel
V-ce przewodniczący - Stanisław Piątkowski
Sekretarz - Grażyna Bielawska
Członkowie - Maria Lewicka, Adam Truszkowski, Bożena Werbel, Krzysztof Jabłoński, Antoni Znorko, Jan Zambrzycki, Helena Waleszczyk, Gizela Czarnecka

Członkowie naszego Związku od początku istnienia uczestniczyli czynnie w życiu Uczelni. Nie ograniczaliśmy się tylko do działalności związkowej. Mieliśmy swoich przedstawicieli w Senacie, Radach Wydziałów, Komisjach Senackich. Przewodnią ideą tej działalności była praca dla dobra Uczelni, całej społeczności Politechniki, by poprzez harmonijny, niezakłócony konfliktami rozwój zapewnić bezpieczeństwo, pewność pracy i zadowolenie swoich członków. Działalność Związku jest ściśle związana z życiem Politechniki, a sprawy nad którymi pracowaliśmy wynikały z zaistniałej sytuacji i służyły rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Nasze wnioski były uwzględniane przy opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych, działalności socjalnej, braliśmy udział w opracowywaniu algorytmu finansowego, mamy wpływ na sposób rozdziału środków, na regulację i podwyżki wynagrodzeń. Członkowie naszego Związku przechodząc do działalności społecznej, gospodarczej i politycznej pełnili i pełnią zaszczytne funkcje.

OD POWSTANIA W LATACH 80 "SOLIDARNOŚCI" DO CHWILI OBECNEJ, SEKRETARIAT ORAZ SPRAWY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZKU, PROWADZI PANI GIZELA CZARNECKA